DokumentyWycena nieruchomości

Wycen nieruchomości dokonujemy do celów: kupna/sprzedaży, rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości, postępowań komorniczych, postępowań spadkowych, podziału majątku, zniesienia współwłasności,
określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Dokumenty niezbędne
do wyceny


Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów oraz danych dotyczących nieruchomości. Większość z nich dostarczają zlecający wycenę. Zgromadzenie ich części może zostać powierzone Rzeczoznawcy Majątkowemu w ramach usługi.

Nieruchomość lokalowa


akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (rynek wtórny)
pozwolenie na budowę (rynek pierwotny)
wypis z rejestru gruntów działki, na której realizowana jest inwestycja (rynek pierwotny)
przedwstępna umowa kupna - sprzedaży (rynek pierwotny i wtórny, jeżeli była zawarta)
rozkład funkcjonalny lokalu - ksero z dokumentacji technicznej (rynek pierwotny)
inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.
wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy


Nieruchomość gruntowa zabudowana


wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
mapa ewidencyjna lub zasadnicza
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy

Nieruchomość komercyjna


listę niezbędnych dokumentów ustala się indywidualnie w zależności od charakteru nieruchomości, a także zakresu i celu wyceny.
Zazwyczaj wymagane są:
obowiązujące umowy najmu
wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
mapa ewidencyjna lub zasadnicza
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy
akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
informacja na temat wydatków operacyjnych (zarządzanie nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości
opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.)
inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

Gdzie uzyskać dokumenty


wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, mapy ewidencyjne lub zasadnicze - we właściwym Starostwie Powiatowym
wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta
pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie
projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu właściciela nieruchomości.


Wycena nieruchomościNapisz, jeśli masz pytania

Call Now Button